Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Retourneren

Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde zaken evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaak, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bij gebreke van een melding wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard. Het reclamerecht vervalt door (voortgezet) gebruik van de geleverde zaken.

Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen 8 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Terzake van gebreken die na afloop van de garantietermijn en, bij onduidelijkheid daarover, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.

Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren

Reclamaties met betrekking tot bepaalde producten of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de wederpartij door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht
voor om de retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Reclames terzake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen bovengemelde termijnen zijn gemeld.

Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de wederpartij alle medewerking verlenen. Reclame terzake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.

De wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens ons terzake van reclame over gebreken van producten zolang de wederpartij enige, ook daar niet rechtstreeks tegenoverstaande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »